SPRAWOZDANIA TPZD

na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

nr KRS 0000023055

————————————————————————————

 

Statut

Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego”:  w dalszym ciągu niniejszego statutu nazwane jest ono – TPZD.

§ 2

TPZD jest spadkobiercą społecznikowskiej tradycji działającego w okresie II Rzeczypospolitej Towarzystwa Przyjaciół Zalesia i w swoich działaniach kieruje się wartościami chrześcijańskimi.

§ 3

Towarzystwo jest organizacją społeczną działającą na podstawie prawa w ramach obowiązujących przepisów o stowarzyszeniach, zarejestrowaną na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 (Dz. U. nr 20, poz.104). TPZD posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego”.

 § 4

Siedziba TPZD znajduje się w Piasecznie, a terenem działania jest obszar gminy Piaseczno.

§ 5

W realizacji zadań statutowych TPZD współpracuje z Parafią Rzymsko-Katolicką w Zalesiu Dolnym i może współdziałać
z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami fizycznymi.

§ 6

TPZD ma prawo używania własnego logo i odznak organizacyjnych opracowanych i zatwierdzonych przez władze TPZD zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ogólnymi.

Rozdział II

Cele towarzystwa

§ 7

Celami Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego są:

 1. zrównoważony rozwój Zalesia Dolnego przy jednoczesnej ochronie jego najcenniejszych walorów kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych;
 2. kultywowanie lokalnej tożsamości;
 3. prowadzenie działalności zmierzającej do zaspokojenia duchowych, intelektualnych i kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności;
 4. działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 8

Do zadań TPZD należy:

 1. Budowanie więzi społecznej i pobudzanie aktywności mieszkańców Zalesia Dolnego dla wspólnego dobra.
 2. Rozbudzanie wśród mieszkańców zamiłowania do Zalesia Dolnego.
 3. Propagowanie historii i tradycji Zalesia Dolnego.
 4. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Zalesia Dolnego.
 5. Pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie i ochrona dokumentów, pamiątek, materiałów historycznych i aktualnych dotyczących Zalesia Dolnego.
 6. Troska o estetykę oraz urbanistyczny i architektoniczny ład Zalesia Dolnego.
 7. Dbałość o środowisko naturalne oraz dążenie do odtworzenia utraconych wartości krajobrazowych.
 8. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wartości i kulturę chrześcijańską.
 9. Propagowanie ochrony przyrody i ekologii na terenie gminy Piaseczno.
 10. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania tożsamości i historycznego, unikalnego układu urbanistycznego Zalesia Dolnego.                         

§ 9

Działania TPZD:

 1. Artykułowanie opinii społeczności lokalnej w kwestiach wyszczególnionych w §7 statutu.
 2. Organizowanie spotkań informacyjnych i działalność służąca zaspokojeniu zainteresowań członków w kwestiach dotyczących Zalesia Dolnego.
 3. Organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i kulturalno-oświatowych.
 4. Działalność wydawnicza, informacyjna i wspieranie działalności naukowej, które służą realizacji celów TPZD.
 5. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są cele TPZD.
 6. Działalność edukacyjna, głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej propagująca historię, tożsamość i dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Zalesia Dolnego.
 7. Działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gminy Piaseczno.

Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków.

§ 10

Członkiem zwyczajnym TPZD, zwanym dalej członkiem TPZD, może zostać osoba dająca gwarancję realizacji celów TPZD przez właściwą postawę moralną i działalność prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminem i uchwałami władz TPZD.

§ 11

Członkami wspierającymi TPZD mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną. Członek wspierający reprezentowany jest w pracach TPZD przez upoważnionego przez niego przedstawiciela.

§ 12

Członków przyjmuje do TPZD Rada na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami TPZD. Uchwała o przyjęciu podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 13

TPZD może nadać członkostwo honorowe osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Udziału pracach TPZD.
 3. Korzystania z pomocy Rady przy realizacji jej uchwał.
 4. Udzielania rekomendacji kandydatom.
 5. Korzystania z urządzeń i uczestnictwa w imprezach TPZD.
 6. Posiadania legitymacji i odznak TPZD.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  § 15

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. Udziału w pracach TPZD.
 2. Korzystania z pomocy Rady przy realizacji jej uchwał.
 3. Udzielania rekomendacji kandydatom.
 4. Posiadania legitymacji i odznak TPZD.
 5. Korzystania z urządzeń i uczestnictwa w imprezach TPZD.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Udziału w pracach TPZD
 2. Korzystania z pomocy Rady przy realizacji jej uchwał.

§ 17

Członkowie zwyczajni TPZD mają obowiązek:

 1. Aktywnie realizować cele statutowe TPZD i działania w jego interesie.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz TPZD.
 3. Dbać o autorytet TPZD i dawać dobre świadectwo.
 4. Regularnie płacić składki członkowskie.
 5. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach TPZD.

§ 18

Członkowie honorowi mają obowiązek:

 1. Działać w interesie Towarzystwa.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz TPZD.
 3. Dbać o autorytet TPZD i dawać dobre świadectwo.

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. Działać w interesie Towarzystwa.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz TPZD.
 3. Wspierać materialnie działalność Towarzystwa.

 

§ 20

Za nieprzestrzeganie obowiązków członka TPZD Rada ma prawo:

 1. Udzielić upomnienia.
 2.  Zawiesić w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Wykluczyć członka z TPZD.

Od decyzji Rady przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie takie należy złożyć pisemnie na adres TPZD w terminie 1 miesiąca.

§ 21

Członkostwo TPZD ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego radzie na piśmie.
 2. Prawomocnego wykluczenia członka z TPZD w trybie § 20.
 3. Śmierci członka TPZD.                   

Rozdział IV

Władze TPZD i ich kompetencje.

§ 22

Władzami TPZD są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Rada.
 3. Komisja Rewizyjna.

§  23

Kadencja władz TPZD trwa 2 lata. Wyboru Rady i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie ustąpienia osób wybranych do Rady i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji organom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu wybieranych organów TPZD.

Walne Zgromadzenie.

§ 24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w ciągu roku, jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Zwołuje je Rada w trybie uchwały powiadamiając członków pisemnie nie później niż na 2 tygodnie przez terminem.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub żądanie 15 członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. W wypadku nie zwołania przez Radę zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 26

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie TPZD. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głos stanowiący mają członkowie zwyczajni. Głos doradczy bez prawa stanowienia przysługuje członkom honorowym, przedstawicielom członków wspierających oraz zaproszonym gościom.                   

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działalności TPZD.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór Rady i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się TPZD i sprawami likwidacyjnymi.
 6. Rozpatrywanie wniosków i odwołań członków.
 7. Przygotowanie członkostwa honorowego na wniosek Rady.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.           

§ 28

Członkami Rady i Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania znajdą się na liście według ilości uzyskanych głosów na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.

Rada TPZD

§ 29

W skład Rady wchodzi 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Rada wybiera ze swego grona:

 • Przewodniczącego Rady,
 • Wiceprzewodniczącego,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika

§  30

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 31

Rada podejmuje uchwały w obecności, co najmniej 4 członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 32

Do kompetencji Rady należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Kierowanie pracami bieżącymi.
 3. Reprezentowanie TPZD na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami TPZD.
 5. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu TPZD.
 6. Powoływanie kół i sekcji tematycznych wewnątrz TPZD działających na podstawie odrębnych regulaminów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie nawiązywania współpracy przez TPZD ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Zatrudnianie pracowników etatowych i określanie wysokości ich wynagrodzenia.
 9. Zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielania wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu TPZD.
 10. Składanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zgromadzeniu TPZD.                                                   

§ 33

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Rady łącznie: przewodniczący i sekretarz lub przewodniczący i skarbnik. W razie niemożności podejmowania działań przez przewodniczącego, w jego imieniu działa pisemnie upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.

§ 34

Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.

Komisja Rewizyjna

§ 35

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Rady TPZD. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków zostaje powołana w trybie analogicznym do powołania Rady TPZD i wyłania ze swego składu przewodniczącego.                        

§ 36

Komisja Rewizyjna nie rzadziej, niż co 6 miesięcy przeprowadza kontrolę działalności statutowej i merytorycznej Rady TPZD. Komisja Rewizyjna stawia na Walnym Zgromadzeniu wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia Radzie absolutorium. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały o udzieleniu absolutorium w obecności 3 członków- jednomyślnie. Pozostałe uchwały podejmuje zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Majątek i działalność gospodarcza

§ 37

Majątek TPZD stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 38

Na fundusze TPZD składają się:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.
 3. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej stowarzyszeń.
 4. Darowizny, zapisy, subwencje, dotacje.
 5. Dochody z imprez organizowanych przez TPZD (kiermasze, loterie, bale itp.)

§39

Wszelkie dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 38 przeznaczone są na działalność statutową TPZD.

§ 40

Gospodarka finansowa

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej TPZD ustala Rada, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem TPZD w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku TPZD na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu TPZD,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie TPZD, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 41

Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 42

Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

 

Rozdział VI

§ 43

Zmiany w statucie TPZD dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady, lub 15 członków TPZD, zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, przy obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII

Rozwiązanie się TPZD

§ 44

Rozwiązanie się TPZD może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia TPZD przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, w terminie drugim rozwiązanie może nastąpić przy obecności 1/3 uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.

§ 45

W przypadku rozwiązania TPZD o kasie majątku Towarzystwa decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na zebraniu, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu TPZD przy obecności połowy uprawnionych do głosowania. Termin drugi stosuje się również do uchwały o przekazaniu majątku.

————————————————————————————-