OPP dla TPZD


Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych; cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego; posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru; posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji; podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego; sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości, sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości, przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje, takie jak m.in:

 1. prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych – w naszym przypadku aktualne dopiero od przyszłego roku.
 2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji
 3. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach
 4. możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy
 5. możliwość zwolnienia z podatku VAT
 6. zwolnienie od:
  – podatku dochodowego
  – podatku od nieruchomości
  – opłat skarbowych
  – opłat sądowych
  – podatku od czynności cywilnoprawnych

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ngo.pl/x/431185.

Obowiązki organizacji OPP

Organizacja mająca status OPP ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP mają obowiązek opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (to znaczy sprawozdanie wraz z zatwierdzającą je uchwałą) w internetowej bazie sprawozdań  prowadzonej przez MPiPS i umożliwić zapoznanie się z treścią sprawozdań wszystkim zainteresowanym osobom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej organizacji..

O innych obowiązkach OPP także tutaj: poradnik.ngo.pl/x/424878.

Poprzednia informacja Teledyski nakręcone ostatnio w Zalesiu
Kolejna informacja TPZD uhonorowane odznaką ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ